Mở đăng ký lớp P2 cho khóa học dù lượn cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn APPI

Mở đăng ký lớp P2 cho khóa học dù lượn cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn APPI